Shelving Plus Ltd

Shelving & Shelf Bins

Shelf Bin 4-800
5.27
Shelf drawer for 310 mm shelf (type 9031).
Shelf Bin 5-600
3.75
Shelf bin for 310 mm shelf (type 9031), with rear grip.
Shelf Bin 6-1100
5.27
Shelf bin for 310 mm shelf (type 9031), with rear grip.
Shelf Bin 8-2000
8.62
Shelf bin for 310 mm shelf (type 9031), with rear grip.
Shelf Bin 7-1600/40
7.44
Shelf bin for 400 mm shelf (type 9040), with rear grip.
Shelf Bin 9-2800/40
11.25
Shelf bin for 400 mm shelf (type 9040), with rear grip.
Shelving 8-2000
355.72
Shelving with 24 bins: 9x9031 (galvanized), 24x8-2000, 4x2000. (galvanized).
Shelving 4-800
399.74
Shelving with 36 bins without front plates: 14x9031, 36x4-800, 4x2000.
Shelving 6-1100
350.99
Shelving with 36 bins: 10x9031, 36x6-1100, 4x2000.